/Rosną dochody gmin

Rosną dochody gmin

W 2017 r. dochody gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły do poziomu 4 307 zł, czyli nominalnie o 9,2 proc. (realnie o 7,2 proc.). Jeszcze bardziej, bo o ponad 10 proc. wzrosły dochody gmin z tytułu udziału w PIT i CIT. Z analiz RIO wynika, że największy wzrost dochodów odnotowano w gminach wiejskich.

                                                                                            Dochody ogółem gmin w 2017 r./ Fot. KR RIO

Z danych zebranych przez regionalne izby obrachunkowe wynika, że ubiegły rok był wyjątkowo udany jeśli chodzi o dochody gmin. W 2017 r. dochody ogółem gmin wzrosły o 9,2 proc., dochody bieżące o 8,6 proc., a dochody majątkowe o 23,3 proc.

W 2017 r. największy wzrost dochodów per capita odnotowały gminy wiejskie – 9,6 proc. (o 391 zł), następnie gminy miejsko-wiejskie – 9,3 proc. (o 360 zł) i gminy miejskie – 8,4 proc. (o 318 zł).

                                                                                                              źród

 

                                                                                                                                    źródło grafiki: PAP

Odsetek gmin, w których wystąpił wzrost dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 94,2 proc. (rok wcześniej 93 proc.).

Największy udział we wzrostach dochodów gmin miały dotacje celowe (wzrost o 222 zł, tj. o 18,9 proc.), a w szczególności dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego „Rodzina 500+”, które zwiększyły się o 173 zł (34,2 proc.). Z kolei poziom dochodów własnych zwiększył się o 114 zł (6,5 proc.).

Autorzy opracowania zwrócili uwagę na zależność, zgodnie z którą im większa gmina tym dochody ogółem per capita, w tym dotacje i subwencje, maleją. Odwrotny trend występuje w przypadku dochodów własnych.

Dochody z PIT i CIT

                                                                                                                                 źródło grafiki: PAP

W ostatnim roku poprawiy sie też dochody gmin z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły one o 68 zł (10,1 proc.) i wyniosły 742 zł. W 2016 r. dochody z tytułu PIT i CIT gminy wykonały na poziomie 674 zł, przy wzroście o 8,4 proc.

Najwyższe dochody z tego tytułu uzyskały w 2017 r. gminy miejskie – 946 zł, gminy miejsko-wiejskie osiągnęły 747 zł, a wiejskie – 627 zł.

Dochody z pozostałych podatków i opłat w skali kraju wyniosły dla gmin (w przeliczeniu na mieszkańca) 858 zł (821 zł w 2016 r.) – wzrost o 4,5 proc., z tego w gminach miejskich – 923 zł, miejsko-wiejskich – 905 zł i wiejskich – 784 zł.

źródło: PAP